Regulamin sklepu internetowego www.spinkidomankietow.pl (dalej „Regulamin”)

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.spinkidomankietow.pl (dalej „Sklep”)
  jest Piotr Witkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LASER STUDIO Piotr Witkowski, z siedzibą przy ul. Staniewicka 18, 03-310 Warszawa, NIP 568-111-41-89, tel.: + 48 (22) 46 88 432, e-mail:biuro@spinkidomankietow.pl (dalej ”LASER STUDIO”).Na podany powyżej adres e-mail klienci mogą również składać reklamacje.
 2. W Sklepie prowadzona jest sprzedaż towarów (m.in. spinek do mankietów sprzedawanych w parach tj. po dwie sztuki) za pośrednictwem sieci Internet znajdujących się w standardowej ofercie Sklepu albo wykonanych na indywidulane zamówienie klienta.
 3. Każdy korzystający ze Sklepu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem strony www.spinkidomankietow.pl w formie umożliwiającej pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.
 4. Zamówienie można złożyć bezpośrednio:
  • a. w przypadku spinek znajdujących się w standardowej ofercie Sklepu - poprzez stronę: www.spinkidomankietow.pl;
  • b. w przypadku spinek wykonanych na indywidulane zamówienie - poprzez e-mail: biuro@spinkidomankietow.pl.
 5. Zamówienie może składać tylko osoba pełnoletnia. Do prawidłowego złożenia zamówienia nie jest wymagane logowanie się do Sklepu. Wystarczy podanie danych adresowych niezbędnych do prawidłowej wysyłki towaru i wybranie sposobu płatności.
 6. LASER STUDIO jest płatnikiem podatku VAT. Wszystkie ceny towarów podane w Sklepie są cenami brutto - zawierają podatek VAT. W cenie towaru uwzględniona jest cena opakowania standardowego jednostkowego o standardzie odpowiadającym kategorii zamówionych towarów. Do zamówienia doliczane są koszty przesyłki (ponoszone przez klienta) w wysokości zależnej od wybranej opcji oraz destynacji (Polska/Unia Europejska). Wszystkie koszty i opcje przesyłki są opisane na www.spinkidomankietow.pl.
 7. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. LASER STUDIO zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu lub wprowadzania w nich zmian. Nowe ceny lub nowe zasady akcji promocyjnych będą obowiązywały tylko klientów, którzy złożą zamówienie po wprowadzeniu zmian na stronie Sklepu.
 8. Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie złożenia zamówienia i zapłaty za towar. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie klientowi dostarczone wraz z zamówionym towarem.
 9. Czas realizacji podany na stronie Sklepu, to orientacyjny czas, który upływa od otrzymania przez LASER STUDIO zapłaty za towar do chwili wysłania zamówionych produktów ze Sklepu. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na stronie Sklepu, LASER STUDIO skontaktuje się telefonicznie lub e-mailowo z klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji bądź rezygnacji z zamówienia. Podany czas realizacji zamówienia uwzględnia tylko dni od poniedziałku do piątku i nie uwzględnia dni ustawowo wolnych od pracy.
 10. Towary:
  • a. w standardowej ofercie Sklepu - znajdują się w jego magazynie i są wysyłane najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu zapłaty;
  • b. na zamówienie – są realizowane indywidualnie po ustaleniach z klientem. Przed realizacją spinek na indywidulane zamówienie, klient otrzymuje wizualizację spinek do akceptacji. Realizacja zamówień detalicznych nie przekracza 2 tygodni po otrzymaniu
 11. W przypadku spinek na indywidulane zamówienie:
  • a. LASER STUDIO przysługuje pełnia majątkowych praw autorskich do projektu spinek na
  • b. ponadto LASER STUDIO przysługuje wyłączne prawo do udzielania zgody innym
  • c. wykorzystanie projektu i powstałych na jego podstawie spinek wymaga w szczególności: zapłaty. istniejących polach eksploatacji, a w szczególności do:
   • i. w zakresie utrwalania projektu i zwielokrotniania projektu - wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy spinek,
   • ii.w zakresie obrotu projektem albo egzemplarzami spinek - wprowadzania do obrotu (sprzedaży), użyczenia lub najmu projektu albo egzemplarzy spinek, podmiotom na rozporządzanie (w tym sprzedaż) i korzystanie w szczególności z dokonywanych przeróbek i adaptacji projektu (oraz do wykorzystania jego w części lub całości oraz łączenia ich z innymi projektami) na polach eksploatacji wskazanych powyżej.
    • i. wskazania autorstwa projektu;
    • ii. zachowania nienaruszalności treści i formy projektu oraz jego rzetelnego wykorzystania;
    • iii. decyzji autora o pierwszym publicznym udostępnieniu projektu;
    • iv. nadzoru nad sposobem korzystania z projektu.
 12. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej – zgodnie z wyborem klienta. Dostawy realizowane są na terenie Polski i Unii Europejskiej.
 13. Czas dostawy w przypadku przesyłki kurierskiej to zazwyczaj 1 dzień roboczy. W przypadku Poczty Polskiej od 1 do 7 dni.
 14. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • a. przy odbiorze osobistym: płatność w siedzibie LASER STUDIO,
  • b. przy płatności za pobraniem: należność pobiera kurier lub listonosz Poczty Polskiej,
  • c. elektronicznym przelewem bankowym na konto LASER STUDIO.
 15. Płatność powinna zostać wykonana w terminie do 14 dni od daty złożenia zamówienia – w przeciwnym razie, zamówienie zostanie anulowane.
 16. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez LASER STUDIO klient ma prawo złożyć reklamację. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@spinkidomankietow.pl. Reklamacja powinna zawierać:
  • a. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail klienta,
  • b. określenie przedmiotu reklamacji,
  • c. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
  • d. żądanie klienta,
  • e. numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty należności,
 17. Reklamacja może być złożona w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia wydania towaru. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania. O ile LASER STUDIO uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa klienta do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
 18. LASER STUDIO rozpatruje reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej złożenia.
 19. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej wniesienia uważa się, że reklamacja została uwzględniona.
 20. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku bieżącego regulowania opłat należnych LASER STUDIO z jakiegokolwiek tytułu.
 21. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego klient może skierować sprawę do sądu powszechnego. W przypadku, gdy reklamującym jest konsument, ma on prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniach mediacyjnych lub przed sądem polubownym.
 22. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę, może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów (poza bezpośrednimi kosztami zwrotu towaru zgodnymi z wybraną przez klienta opcją przesyłki), składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia wydania towaru. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie www.spinkidomankietow.pl. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwracany towar powinien zostać zwrócony niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Cena za spinki – wraz z najtańszymi zwykłymi poniesionymi przez klienta kosztami przesyłki - zostaną zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, w sposób wyraźnie ustalony z klientem, który nie będzie się wiązał dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 23. Przy umowach zawieranych na odległość i dotyczących produktów z wybraną indywidualnie opcją grawerowania (służącą zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb) bądź przygotowywanych indywidualnie na zamówienie (nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji klienta), klientowi nie przysługuje ww. prawo odstąpienia od umowy.
 24. Umowa zawierana jest zgodnie z prawem polskim. Przedmiotem umowy jest sprzedaż pełnowartościowego (bez wad) towaru bądź produkcja na zamówienie klienta i sprzedaż pełnowartościowego (bez wad) towaru wymienionego w zamówieniu. Językiem zawarcia umowy jest język polski.
 25. Sklep wykorzystuje pliki cookies tj. pliki tekstowe, w których serwery Sklepu zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta klient. Przechowywane pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach klienta lub w oprogramowaniu zainstalowanym w tych urządzeniach. Klient ma prawo w każdym momencie korzystania ze Sklepu zablokować możliwość zapisywania plików cookies, poprzez zmianę ustawień dotyczących cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, z zastrzeżeniem, że wyłączenie obsługi plików cookies może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.
 26. LASER STUDIO zastrzega, że korzystanie ze Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet (m.in. wirusy internetowe, ingerencja osób nieuprawnionych) i informuje klientów o konieczności przedsięwzięcia odpowiednich kroków zabezpieczających, w tym zainstalowaniu odpowiedniego oprogramowania antywirusowego.
 27. Dane osobowe podane przez klienta będą przetwarzane przez Sklep jako administratora danych, w celu wykonania zamówienia i umowy oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionym celów realizowanych przez administratora danych, w tym w celu marketingu bezpośredniego. LASER STUDIO informuje, że osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz prawo wyrażenia pisemnego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 28. Regulamin obowiązuje od dnia 12.11.2014 roku.