Prawa autorskie

Korzystając z naszych usług z zakresu „Spinki na zamówienie”, znajdziesz się w jednej z poniższych grup:

     1. Nasz projekt, nasze wykonanie
     2. Nasz projekt, obce wykonanie
     3. Twój projekt, nasze wykonanie

Niezależnie od tego, w której grupie się znalazłeś pamiętaj - zgodnie z obowiązującą Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych -

    • sam pomysł nie podlega ochronie – ochronie podlega dopiero jego utrwalenie czyli m.in. projekt;
    • projekt spinek jest objęty ochroną jako utwór, dlatego to Laser-Studio jest uprawnione do:
     • korzystania z projektu na wszystkich, istniejących polach eksploatacji, w tym w szczególności:

w zakresie utrwalania projektu i zwielokrotniania projektu - wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy spinek, w zakresie obrotu projektem albo egzemplarzami spinek - wprowadzania do obrotu (sprzedaży), użyczenia lub najmu projektu albo egzemplarzy spinek,

    • udzielania zgody innym podmiotom na rozporządzanie (w tym sprzedaż) i korzystanie w szczególności z dokonywanych przeróbek i adaptacji projektu (oraz do wykorzystania jego w części lub całości oraz łączenia ich z innymi projektami) na polach eksploatacji wskazanych powyżej;
    • wykorzystanie projektu i powstałych na jego podstawie spinek wymaga w szczególności:
      • wskazania autorstwa projektu;
      • zachowania nienaruszalności treści i formy projektu oraz jego rzetelnego wykorzystania;
      • decyzji autora o pierwszym publicznym udostępnieniu projektu;
      • nadzoru nad sposobem korzystania z projektu.

Wszystko zatem co dotyczy naszego projektu (a także ewentualnego obcego wykonania spinek na bazie projektu bądź przerobionego projektu) powinno być z nami konsultowane, jest zależne od naszej zgody i może podlegać odrębnej opłacie. Pamiętaj, że naruszenie przysługujących nam praw, daje nam podstawy do skorzystania z drogi sądowej – a przecież nie chcemy się spotkać w sądzie.


Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) przesłanego na adres LASER STUDIO Piotr Witkowski, z siedzibą przy ul. Staniewckiej 18, 03-310 Warszawa, lub droga mailową na adres e-mail:  biuro@spinkidomankietow.pl.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres LASER STUDIO Piotr Witkowski, z siedzibą przy ul. Jacka Odrowąża 9/101, 03-310 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem ww. terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


- Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
- Data odbioru towarów(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.